Thứ ba, ngày 19/01/2021

Chức năng nhiệm vụ

CHỨC NĂNG:

       Viện có chức năng nghiên cứu khoa học; đào tạo; khám và điều trị bệnh đái tháo đường và rối loạn chuyển hoá; triển khai thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật chuyên ngành; chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế.

NHIỆM VỤ:

1. Nghiên cứu khoa học

a) Nghiên cứu các vấn đề khoa học về bệnh nội tiết, đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa.

b) Nghiên cứu, triển khai ứng dụng những tiến bộ khoa học để phục vụ công tác đào tạo, khám chữa bệnh, phòng chống bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa.

c) Nghiên cứu kết hợp Đông – Tây Y trong phòng chống và điều trị bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa.

d) Nghiên cứu những tác động của môi trường và xã hội; những kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới; cơ sở lý luận và thực tiễn; dự báo tình hình bệnh tật phục vụ cho việc xây dựng chiến lược, chính sách quốc gia phòng chống bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa.

e) Nghiên cứu mô hình, cách thức tổ chức, xây dựng, phát triển mạng lưới chuyên ngành và các biện pháp chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật, kiểm tra, giám sát và đánh giá đối với mạng lưới phòng chống bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa trên toàn quốc.

f) Thiết lập các mối quan hệ, hợp tác, ký kết các văn bản ghi nhớ, thỏa thuận về đầu tư nghiên cứu khoa học, cung cấp trang thiết bị với các cơ quan, các tổ chức, cá nhân trong nước để hoàn thành nhiệm vụ theo qui định của pháp luật.

2. Đào tạo

a) Tổ chức đào tạo, đào tạo cán bộ chuyên khoa định hướng, đào tạo liên tục về chuyên ngành nội tiết, đái tháo đường và rối loạn chuyển hoá cho cán bộ y tế và các đối tượng có nhu cầu.

b) Tham gia cùng với các cơ sở đào tạo, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ chuyên ngành khi được cấp có thẩm quyền cho phép; đào tạo bác sĩ nội trú, chuyên khoa cấp I, chuyên khoa cấp II chuyên ngành nội tiết, đái tháo đường và rối loạn chuyện hoá theo chỉ tiêu của Trường.

c) Phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện chương trình hợp tác đào tạo nhằm tiếp thu, trao đổi các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại theo quy định pháp luật.

d) Tham gia biên soạn, in ấn và phát hành các tài liệu theo chương trình đào tạo của Viện và của Trường theo quy định của pháp luật.

3. Điều trị và quản lý bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa

a) Tổ chức các hình thức điều trị (mô hình khám chữa bệnh nội và ngoại trú, khám chữa bệnh nội trú ban ngày, khám chữa bệnh tại nhà, mô hình các đội chăm sóc sức khỏe người bệnh); quản lý người bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa; triển khai các chương trình quản lý, dự phòng với nhóm người có yếu tố nguy cơ theo quy định của pháp luật.

b) Áp dụng những tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý và điều trị bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa vào điều kiện thực tế Việt Nam.

c) Mở rộng hợp tác liên kết với các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; kết hợp quân dân y; huy động các nguồn vốn xã hội hoá để thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh và dự phòng.

d) Tham gia xây dựng, đề xuất các phương pháp, quy trình, quy chuẩn trong chẩn đoán- điều trị bệnh đái tháo đường và các bệnh rối loạn chuyển hóa với cấp có thẩm quyền để ban hành thống nhất trong toàn quốc.

4. Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo và khám chữa bệnh

a) Thực hiện các dịch vụ nghiên cứu và chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật.

b) Triển khai các dịch vụ đào tạo về chuyên ngành theo yêu cầu và theo quy định của pháp luật.

c) Triển khai các dịch vụ khám chữa bệnh nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của nhân dân theo quy định của pháp luật.

5. Truyền thông, giáo dục và chỉ đạo tuyến

a) Triển khai kế hoạch giáo dục phòng chống bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa cho các đối tượng khác nhau. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, các đoàn thể, các tổ chức xã hội trong và ngoài ngành y tế để thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả nhất.

b) Tham gia xây dựng chiến lược truyền thông, giáo dục cộng đồng phòng chống bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hoá khi có yêu cầu.

c) Xây dựng, triển khai và cung cấp các tài liệu truyền thông về phòng chống bệnh đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa cho mạng lưới chuyên ngành và cộng đồng.

d) Chỉ đạo chuyên môn, kỹ thuật đối với hệ thống chuyên ngành đái tháo đường và các rối loạn chuyển hóa theo sự phân công của Bộ trưởng Bộ Y tế.

e) Tổ chức, thực hiện các chương trình, dự án quốc gia, quốc tế về lĩnh vực chuyên ngành; có trách nhiệm tổng hợp, thống kê, báo cáo theo qui định.

6. Hợp tác Quốc tế

a) Viện chủ động thiết lập các mối quan hệ, hợp tác, ký kết các văn bản ghi nhớ, thỏa thuận về đầu tư nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, cung cấp trang thiết bị với các nước và các tổ chức quốc tế theo qui định của pháp luật.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, liên doanh, liên kết với các quốc gia, các tổ chức quốc tế, cá nhân người nước ngoài; huy động mọi nguồn lực kể cả các tổ chức phi chính phủ để thực hiện các dự án theo chức năng, nhiệm vụ của Viện, theo qui định của pháp luật.

c) Xây dựng kế hoạch, chương trình hợp tác quốc tế của đơn vị; cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; mời chuyên gia người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại đơn vị theo qui định của pháp luật và phân cấp quản lý của Trường.

7. Quản lý đơn vị

a) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị theo qui định của pháp luật.

b) Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về thu, chi ngân sách; thực hiện tốt quản lý tài chính theo các qui định của pháp luật.

c) Triển khai và mở rộng các dịch vụ khoa học kỹ thuật, đào tạo, khám chữa bệnh, hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế theo qui định của pháp luật để hỗ trợ các hoạt động chuyên môn, tăng nguồn kinh phí, cải thiện đời sống cán bộ, viên chức.

d) Thực hiện chủ trương xã hội hoá ngành y tế của Đảng và Nhà nước; huy động nguồn vốn trong xã hội nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật.

© 2012 - 2021, Viện Đái Tháo Đường Và Rối Loạn Chuyển Hóa. All rights reversed.